Elde moloanlegg-havneregler.

 

 1.

Foreningens medlemmer får anvist plass av styret. Medlemmet må ikke uten videre overlate sin plass til andre,
selv for kortere perioder. Innehaveren av båtplassen og båtens eier, skal være den samme.

Styret kan kreve at båteiere bytter plass når dette er nødvendig for en best mulig utnyttelse av havna.

Nødvendig forsikring, minimum ansvarsforsikring, er båteiers ansvar.

 

2.

Båteierne plikter å holde forsvarlig fortøyning og fendring. Det skal være strekkavlastere på fortøyningene.
Skader forvoldt på brygger eller andres båter må betales eller utbedres av den som har forvoldt skaden.

 

3.

Det skal være ro og orden i havna. All manøvrering må skje med den største varsomhet.
Sløying og tømming av fiskeavfall må ikke forekomme i eller i nærheten av havna.

 

4.

Transport og fylling av bunkers må skje på en trygg måte i forskriftsmessig embalasje.
Søling og utslipp av spillolje og brannfarlige vesker skal unngås. Miljøfarlig avfall, herunder spillolje og malingsrester;
må den enkelte båteier bringe til godkjent mottak. Annet søppel kan kastes i søppeldunken, men det anmodes
om at dette bringes hjem til hver enkelt.

 

5.

Medlemmene plikter å se til at bryggeportene er låst.

 

6.

Oppsett av båter, vinterlagring av båter og parkering av biler må skje på en slik måte at det ikke er
til hinder for fri ferdsel og brøyting.

 

7.

Båtenes størrelse skal ikke overstige: Lengde 9,5 m, bredde 3,25m.

 

8.

Uoverensstemmelser og klager som angår havna, skal legges fram for styret til avgjørelse.