Regnskap 2006 for Elde moloanlegg AL
     
     
pr. 31/12 2006 2005
EIENDELER:    
     
Bankinnskudd spb. NN       28 358,59           38 674,87
Utestående fordringer pr 31/12          6 810,00             2 500,00
Sum eiendeler       35 168,59           41 174,87
     
GJELD:    
Gjeld     351 721,00        422 297,00
     
     
RESULTATREGNSKAP 2006 2005
INNTEKTER:    
årsavgiftinnb/havneleie/ekstra innbet./komm tilskudd      154 040,00           96 100,00
nye andelsinnskudd       30 000,00           15 000,00
renteinntekter                      -                           -  
     
     
Sum inntekter     184 040,00        111 100,00
     
     
UTGIFTER:    
strøm / forsikring       13 279,03           12 827,50
havneinvestering       75 377,75           35 700,50
driftsutgifter          8 999,50             8 204,50
renteutgifter/ omk bank       26 124,00           27 004,00
avdrag lån       70 576,00           36 594,00
     
Sum utgifter     194 356,28        120 330,50
     
RESULTAT:      -10 316,28            -9 230,50
     
     
     
Bremnes 13/1-2007   Viggo Elde