Regnskap 2007 - Elde moloanlegg AL
  2007 2006
EIENDELER:    
     
Bankinnskudd spb. NN       72 975,73       28 358,59
Utestående fordringer pr 31/12          8 300,00          6 810,00
Sum eiendeler       81 275,73       35 168,59
     
GJELD:    
Gjeld     243 270,00     351 721,00
     
RESULTATREGNSKAP 2007 2006
INNTEKTER:    
årsavgiftinnb/havneleie/ekstra innbet./komm tilskudd      135 350,00     154 040,00
nye andelsinnskudd       72 000,00       30 000,00
renteinntekter               46,00                      -  
     
     
Sum inntekter     207 396,00     184 040,00
     
     
UTGIFTER:    
strøm / forsikring       17 339,86       13 279,03
havneinvestering          1 272,00       75 377,75
driftsutgifter          7 456,00          8 999,50
renteutgifter/ omk bank       28 261,00       26 124,00
avdrag lån     108 451,00       70 576,00
     
Sum utgifter     162 779,86     194 356,28
     
RESULTAT:       44 616,14      -10 316,28