Regnskap 2008
BALANSE PR 31/12 2008 2007
EIENDELER:    
     
Bankinnskudd spb. NN       46 477,36       72 975,73
Utestående fordringer pr 31/12       10 500,00          8 300,00
Sum eiendeler       56 977,36       81 275,73
     
GJELD:    
Gjeld     208 113,00     243 270,00
     
RESULTATREGNSKAP    
INNTEKTER:    
årsavgiftinnb/havneleie/ekstra innbet./komm tilskudd      117 350,00     135 350,00
nye andelsinnskudd       55 350,00       72 000,00
renteinntekter             196,00               46,00
     
     
Sum inntekter     172 896,00     207 396,00
     
     
UTGIFTER:    
strøm / forsikring       19 527,54       17 339,86
havneinvestering     108 320,69          1 272,00
driftsutgifter       12 883,14          7 456,00
renteutgifter/ omk bank       23 506,00       28 261,00
avdrag lån       35 157,00     108 451,00
     
Sum utgifter     199 394,37     162 779,86
     
RESULTAT:      -26 498,37       44 616,14
Bremnes 20/1-2009   Viggo Elde