VEDTEKTER FOR ELDE MOLOANLEGG A/L

 

 1. Elde Moloanlegg er et andelslag som har til formål å bygge ut og drive småbåthavn for andelslaget medlemmer.

 

 1. Tildelt båtplass vil være i andelshavers eller hans etterkommeres eie så lenge det vedlikehold
  og de kostnader som blir pålagt, blir utført eller betalt.

      

 1. Andelslaget er ikke ansvarlig for noen skader som måtte oppstå på andelshavernes eller andres eiendom,
  på eller ved Elde Moloanleggs område. Unntatt fra dette er de skader som dekkes av lagets til enhver tid gjeldene forsikring.

 

 1. Utleie eller overdragelse av båtplassen til andre skal forelegges styret for godkjenning.

 

 1. Ved tildeling av båtplass skal det betales en egenandel.  I tillegg skal det betales årlig leie for båtplassen. 
  Størrelsen på egenandelen samt årlig leiebeløp vedtas av andelslagets årsmøte.

 

 1. Utmeldelse av andelslaget skal skje skriftlig.  Ved utmeldelse er styret ansvarlig for at innbetalt andel blir tilbakebetalt.

 

 1. Andelseiere som ikke oppfyller sine økonomiske forpliktelser overfor Elde Moloanlegg A/L kan bli bortvist fra anlegget og
  ekskludert som andelshaver. I tillegg må andelseierne ansvarsforsikre sine båter, fortøye forsvarlig og følge de regler
  som til enhver tid gjelder i havna.

 

 1. Andelslaget styrende organ er:

-         styret

-         årsmøte.

 

 1. Årsmøtet er andelslagets øverste myndighet.  Dette holdes ordinært en gang årlig innen utgangen av mai måned. 
  Styret kan sammenkalle til ekstraordinært årsmøte når det finnes påkrevd, og er pliktig til dette når ¼ av andelshaverne
  i en bestemt sak krever dette.

Innkalling til årsmøte skal gis skriftlig minst 3 uker før årsmøte med opplysning om hva som skal behandles. 
 Forslag til saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være styret i hende senest 14 dager før møtet avholdes.

 

 1. Årsmøte ledes av formann eller hans/hennes stedfortreder.  Vedtak fattes med alminnelig flertall, unntatt de i pkt. 15 og 16 nevnte tilfeller.
  På årsmøtet har andelshaverne en stemme og kan gi bistandsmedlemmer fullmakt til å møte for seg.

 

 1. Årsmøtet gjør vedtak om opptakelse av lån, samt utvidelse av anlegget og større reparasjoner.  Det mottar styrets beretning om
  driften siste år, godkjenner regnskap og åreberetning, samt valg av styre med en varamann og revisor.

 

 1. Elde Moloanlegg A/L ledes av et styre bestående av en leder og to medlemmer.  I tillegg er det en varamann. 
  Disse velges på årsmøte for en periode på 2 år.  De kan gjenvelges, men har rett til å unnslå seg gjenvalg
  for like lang tid som de har sittet i styret.

 

 1. Styret leder driften etter årsmøtets instrukser og er tillagt alle funksjoner til ivaretakelse av andelslagets interesser
  som ikke er spesielt tillagt årsmøtet.

 

 1. Regnskapet følger kalenderåret.  Mulig driftsoverskudd skal brukes etter bestemmelser gitt av årsmøtet.

 

 1. Forandringer av disse vedtekter kan foreståes på årsmøtet hvor minst halvparten av andelshaverne er tilstede og minst
  2/3 av de fremmøtte stemmer for forslaget.  Er årsmøtet ikke beslutningsdyktig, kan etterfølgende ordinært eller ekstraordinært
  årsmøte vedta forslaget med 2/3 av fremmøtte stemmer.

 

 1. Forslag om andelslagets oppløsning må behandles på samme måte som i pkt. 15, 2/3 av andelshaverne må være tilstede
  og forslaget må oppnå 2/3 av de fremmøtte stemmer.

 

 

 

Vedtatt på årsmøtet på Hestesletta grendehus den 08.04.02